Algemene Voorwaarden

NB: enkel omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ en ‘zijn’ gebruikt in de tekst.
Waar ‘hij’/’zijn’ staat, kan ook ‘zij’ respectievelijk ‘haar’ worden gelezen, of welke aanspreekvorm dan ook waar jij je als lezer prettig bij voelt.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Deelnemer: de consument die tijdens levering van aangeboden product en/of dienst door ondernemer, gebruik maakt van dat product en/of die betreffende dienst;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt en vervolgens levert;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden. gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

Vita Florentis
[email protected]
Regio Amsterdam/Groningen
Nederland
KvK: 82811148
Btw-identificatienummer: NL003735337B09

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden eveneens langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld, op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Hieronder valt een document dat door de consument op eenvoudige wijze te bewaren is, zoals een pdf-bestand.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van een of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het Aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties, omschrijvingen en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De Overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. de contactgegevens van de ondernemer waar de consument met vragen of klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na verkoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende capaciteit voor het leveren van de betreffende diensten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

2. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, ingaande op de dag na ontvangst van het product door de consument, kenbaar te maken aan de ondernemer.

Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het herroepingsformulier op de website.

3. Indien de klant na afloop van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, is de koop een feit.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Hieronder vallen de instructies zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden, beschikbaar gesteld middels pdf-bestand (duurzame gegevensdrager), vlak voor het aangaan van de koopovereenkomst door de consument.

Artikel 7 – Terugbetaling in Geval van Herroeping

1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen.

2. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt, tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Artikel 8 – De Prijs

1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 10 – Levering en Uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de ondernemer aan de consument kenbaar heeft gemaakt in deze algemene voorwaarden (zie Artikel 2).

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de levering vertraging ondervindt, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding, terugbetalen.

Artikel 11 – Betaling

1. Consument dient de verschuldigde betaling te hebben voltooid om toegang te krijgen tot het product van de ondernemer.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Product

1. Algemene voorwaarden van het product en de toebehoren

De algemene voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing op het digitaal aangeboden product en het bijbehorende materiaal.

De ondernemer biedt online een digitaal product aan onder de naam: ‘The Last Hour Experience’. Vervolg van dit product vindt plaats via e-book of audiobook, welke ter beschikking worden gesteld na afloop van ‘The Last Hour Experience’. Deelnemers die na aankoop meedoen aan het digitale product ‘The Last Hour Experience’ – met schriftelijk vervolg via e-book, of middels audiobook gaan akkoord met de hier gestelde algemene voorwaarden ten aanzien van dit product en het vervolg ervan.

2. Gebruiksrecht materialen

Het is de consument niet toegestaan om zonder expliciete toestemming vooraf, tijdens deelname aan het digitale product ‘The Last Hour Experience’ audio- of video-opnamen te maken, daaronder inbegrepen schermopnames, en deze vervolgens te delen en te verspreiden.

Ook is het niet toegestaan beelden live uit te zenden (te streamen) via social media of andere distributiekanalen. Hiertoe is altijd vooraf toestemming nodig.

Het is een deelnemer van ‘The Last Hour Experience’ niet toegestaan om e-books, afbeeldingen, beelden, audio, of welke inhoudelijke informatie dan ook die de deelnemer ten behoeve van het product wordt aangeboden, voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij de ondernemer hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben. Het is wel toegestaan om foto’s van bovenstaande informatie die de deelnemer ten goede komt, te maken en te publiceren via persoonlijke social media zónder commerciële doeleinden. Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens ‘The Last Hour Experience’. Tevens mogen deze vervolgens via persoonlijke social media gedeeld worden.

3. Gezondheid

Wanneer je wenst deel te nemen aan ‘The Last Hour Experience’, dien je in een redelijk tot goede geestelijke en fysieke gezondheid te verkeren. Indien dit niet zo is of je hierover twijfelt, dien je dit voorafgaand aan je aanmelding aan ons kenbaar te maken via: [email protected]

4. Aansprakelijkheid

De ondernemer doet er alles aan om ‘The Last Hour Experience’ voor iedere deelnemer op een prettige manier te laten verlopen. Deelname blijft echter voor eigen risico van de deelnemer. Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan ‘The Last Hour Experience’ en het vervolg via de verstrekte e-books of audiobooks, is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. De ondernemer en de medewerkers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten. Al onze programma’s zijn bedoeld om de deelnemer te helpen. Details daarover staan uitgebreid op onze website vermeld. We kunnen de deelnemer echter geen garanties geven over de resultaten. Wat jij als deelnemer doet met de door ons aangeboden kennis, is geheel aan jou. We kunnen je alleen helpen door alles wat in onze macht is. Dat wil zeggen: kennis/informatie en een product waar de grootste aandacht aan is besteed, om jou een ervaring te geven en vervolgens zelf mee aan de slag te gaan in de praktijk.

Alle producten en diensten die de ondernemer aanbiedt zijn ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in de verschillende programma’s is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Wij bieden geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde producten, diensten, e-mails, e-books, audiobooks en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de consument. Wij adviseren om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaan ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kunnen de ondernemer en de medewerkers aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden. Kortom: jij bent en blijft als consument van onze producten en als gebruiker en deelnemer daarvan, verantwoordelijk voor je eigen leven.

Artikel 13 – Garantie

We hebben er alles aan gedaan de kosten laag te houden, zodat het programma voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk kan zijn. Omdat we uit ervaring weten dat ons programma een groot verschil kan maken en we dat iedereen gunnen. Omdat we overtuigd zijn van de kwaliteit, durven wij zonder schroom een ‘niet-goed-geld-terug-garantie’ te geven bij hetgeen we aanbieden. Dit houdt in dat we garanderen dat je 100% tevreden bent. Zo niet, krijg je de volledige investering terug.

De enige voorwaarde is dat je het gehele programma volgt. Ben je na afloop niet tevreden? Laat dan uiterlijk binnen 14 dagen na start weten waar je niet tevreden over bent en we doen niet moeilijk over restitutie van het bedrag.

Geld is voor ons namelijk niet de hoofddrijfveer. Jou helpen en een verschil in je leven maken is dat wél.

Wij staan voor deze missie, geloven altijd in een win/win-benadering, en willen alleen tevreden klanten. Daarom deze garantie.

Artikel 14 – Klachtenregeling

Het zou toch voor kunnen komen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We vragen je om klachten eerst bij ons kenbaar te maken, door te mailen naar: [email protected] dan zullen we er alles aan doen om samen met jou tot een passende oplossing te komen.

Daarnaast willen we je wijzen op het recht van consumenten in de EU om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op: https://ec.europa.eu/odr

Hierbij geldt:

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een geschillenregeling.

5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de communicatie over de gegrondheid van de klacht, terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt, tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Artikel 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of Afwijkende Bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, waaronder inbegrepen een pdf-bestand.

Helderheid en Toelichting

Wij proberen in alles zo transparant mogelijk te zijn, zo ook in deze Algemene Voorwaarden (‘de kleine lettertjes’). Daarom hebben we getracht zo helder mogelijk te communiceren, zonder afbreuk te doen aan de noodzakelijke volledigheid. Mocht er toch iets niet duidelijk zijn en/of je wilt een verdere toelichting, neem dan contact met ons op via: [email protected], dan verschaffen we je graag meer informatie.

Vita Florentis, 2024

Inhoudsopgave

11 Lessen van Onschatbare Waarde Ontvangen?
11 valkuilen voor iedere persoon om bewust van te zijn en vandaag nog een betekenisvoller leven te leven.
Gratis, zonder spam en zonder verplichtingen